Als klant wilt u weten waar u aan toe bent. De kosten worden op voorhand duidelijk met u besproken en overeengekomen en de factuur gaat met een urenspecificatie vergezeld.

De volgende afspraken zijn mogelijk:

-Uurtarief:

Het standaard uurtarief is 250 euro ex btw. Van dit tarief kan worden afgeweken, afhankelijk van de zaak, en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt.

-U bent verzekerd tegen de kosten voor rechtsbijstand:

Indien u verzekerd bent heeft u de vrijheid om uw advocaat te kiezen in het geval er zou moeten worden geprocedeerd. Indien u verzekerd bent en mr Van Seumeren treedt voor u op, dan zal hij zijn nota bij uw verzekeraar indienen en heeft u geen kosten.

-Vaste prijs voor werkzaamheden:

Bepaalde vaststaande werkzaamheden (b.v. een op voorhand overzichtelijke procedure) kunnen worden verricht tegen een vooraf overeengekomen vast bedrag.

-Resultaat afhankelijke vaste vergoeding:

Het is mogelijk om een laag uurtarief af te spreken welke vergoeding wordt verhoogd met een opslag indien een bepaald resultaat wordt bereikt.

Volledig no cure no pay is enkel mogelijk bij letselschade zaken, waarvoor wordt verwezen naar de pagina letselschade.

-Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u een beroep doen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, waarbij een (relatief lage) inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt opgelegd. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en zo ja hoe  hoog de eigen bijdrage is kunt u vinden op http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen.

Indien u van mening bent dat u vanwege de kosten dient af te zien van rechtsbijstand, neemt u dan toch contact op om te bespreken wat er voor u mogelijk is.

-Algemene Voorwaarden

Mr Van Seumeren vormt met mr Haddouzi een kostenmaatschap waarbij zowel mr. R.A. Van Seumeren als  mr. C. Haddouzi voor eigen rekening en risico werken.

Mr R.A. van Seumeren verricht zijn werkzaamheden op basis van de onderstaande algemene voorwaarden.

 

Art.1. Reikwijdte van deze voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en/of vervolgopdrachten die aan mr Van Seumeren worden verstrekt alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden ongeacht of deze worden uitgevoerd in de hoedanigheid van advocaat. De toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden, waaronder die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van derden/(rechts)personen die direct dan wel indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening  door Van Seumeren respectievelijk voor wier handelen of nalaten Van Seumeren aansprakelijk zou kunnen zijn, de stichting derdengelden van Van Seumeren en Haddouzi advocaten daaronder begrepen.

  

Art.2. Opdrachten

 

Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en worden aanvaard door de behandelend advocaat mr Van Seumeren met wie een overeenkomst van opdracht ex art. 7:400 van het Burgerlijk Wetboek tot stand komt. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk  uitgesloten.

 

 Art.3. Honorarium en kosten

 

Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een over een te komen honorarium verschuldigd op basis van het aan de zaak bestede tijd per (tijds)eenheid van zes minuten. Onder werkzaamheden vallen alle verrichtingen ten behoeve van het dossier van opdrachtgever, zoals correspondentie, zittingen, telefoongesprekken, overleg met opdrachtgever, wederpartij en derden, jurisprudentie onderzoek, reis- en wachttijd. In het overeengekomen uurtarief zijn niet inbegrepen de voor de zaak verreden kilometers en een kantooropslag ad 6% voor niet te specificeren kantoorkosten.

 

Specifieke verschotten worden apart in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van een voorschot of tot het stellen van andere zekerheid steeds wanneer de opdrachtnemer daarom verzoekt. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast in verband met de inflatie. Facturering geschiedt, behoudens andere afspraak, maandelijks achteraf. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de einddeclaratie in de betreffende zaak.

 

Art.4. Betaling

 

De declaratie dient binnen 14 dagen na dagtekening  – zonder aftrek, korting of verrekening – te worden voldaan op de aangegeven wijze. Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is opdrachtgever in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke vertragingsrente en incassokosten in rekening te brengen. Is opdrachtgever een rechtspersoon dan is de namens opdrachtgever bevoegde vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde. Indien een declaratie langer dan 30 dagen open staat, heeft opdrachtnemer het recht na mededeling aan de opdrachtgever de werkzaamheden in het dossier op te schorten. Voor daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

 

Art.5. Machtiging aan stichting derdengelden

 

De opdrachtgever machtigt de Stichting derdengelden  van Van Seumeren en Haddouzi advocaten – hierna de Stichting – onherroepelijk tot betaling aan opdrachtnemer van op naam van de opdrachtgever staande declaraties tot aan het door opdrachtgever niet betwiste saldo en wel door middel van verrekening van die declaraties met gelden beheerd door de Stichting op een van haar bankrekeningen, welke gelden toebehoren aan de opdrachtgever. De Stichting zal de betaalinstructies van de opdrachtnemer uitvoeren in alle gevallen waarin naar haar eigen oordeel aan de voorwaarden gesteld in dit artikel voldaan is.

 

 Art.6. Aansprakelijkheid

 

Opdrachtnemer heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, ook al zijn zij door opdrachtnemer ingeschakeld, tenzij die derden kunnen gelden als ondergeschikten van opdrachtnemer. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer om redenen, die liggen buiten genoemde schadegeval, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot de omvang van de door derden aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium bedragen.

 

 Art.7. Vrijwaring

 

Indien een of meer derden van opdrachtnemer of (rechts)personen als bedoeld in artikel 1 vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een aan de opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever opdrachtnemer en/of die (rechts)personen in verband met die vordering in alle opzichten vrijwaren.

 

 Art.8. Beëindiging van de overeenkomst en archivering

 

Partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst eenzijdig beëindigen, hetgeen bij voorkeur schriftelijk dient te geschieden, hetgeen onverlet laat de verschuldigdheid door opdrachtgever van de vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, alsmede eventuele noodzakelijke na-werkzaamheden. Dossiers worden door opdrachtnemer maximaal zeven jaren na beëindiging van de opdracht bewaard, en nadien zonder nadere aankondiging vernietigd.

 

 Art.9. Klachten en Geschillen

 

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door  mr Van Seumeren, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Art.10. Toepasselijkheid

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege  mr Van Seumeren te verlenen diensten. Afwijkingen zijn alleen geldig en bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.